Privacyvoorwaarden

Privacy verklaring God's Foundation Drachten

God's Foundation in Drachten is een kerkelijke gemeenschap en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten, aan welke regels we ons houden en wat uw rechten zijn.

 Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

 • De door gasten, family members, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.
 • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek, aan -en gebruik van onze website, welke met uw toestemming aan ons zijn verstrekt.
 • Data verkregen naar aanleiding van het invullen van machtigings- en aanmeldingsformulieren.

 Verwerking van uw gegevens

God's Foundation houdt een gasten, family members- en giftenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van gezinsleden kunnen worden vastgelegd. Relaties zijn personen die deelnemen aan God's Foundation activiteiten of cursussen.

Wij leggen de volgende gegevens vast; naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en eventuele gezinsrelaties. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U als gast of family member staat geregistreerd bij God's Foundation, waarvoor u toestemming hebt gegeven.
 • U meedoet aan activiteiten georganiseerd door God's Foundation.

Wij leggen de volgende gegevens vast in de giftenadministratie: naam, adres, woonplaats en IBAN.  Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U een gift geeft via de website of QR code.
 • U een bijdrage overmaakt.

We leggen de volgende gegevens vast wanneer u als gast, family member of relatie deelneemt aan activiteiten of cursussen van God's Foundation: naam, adres, woonplaats, IBAN (wanneer een bijdrage wordt gevraagd), bijzondere persoonlijke gegevens voor zover van toepassing.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U zich aanmeldt voor de betreffende activiteit, cursus.

 Indien u zich aanmeldt voor het vervullen van een taak/bediening binnen God's Foundation worden de volgende gegevens vastgelegd bij aanmelding: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Bijzondere persoonlijke gegevens, die relevant zijn voor het vervullen van een bediening, worden vastgelegd. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de betrokkene.

Deze gegevens worden vastgelegd wanneer:

 • U zich aanmeldt voor een gesprek.
 • Het gesprek gevoerd wordt.

We leggen de volgende gegevens vast wanneer u materialen leent van God's Foundation: naam, adres, woonplaats, IBAN (wanneer een bijdrage wordt gevraagd), bijzondere persoonlijke gegevens voor zover van toepassing. 

Wanneer u contact wenst met het team van God's Foundation, bijvoorbeeld voor een pastoraal gesprek, worden de volgende gegevens vastgelegd: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en bijzondere gegevens betreffende de hulpaanvraag.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

 • U zorg aanvraagt via de website, telefonisch of e-mail.

Geen van bovenstaande gegevens wordt aan derden verstrekt (bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden).

Vastleggen bovengenoemde gegevens: Alle gegevens worden opgeslagen binnen de beveiligde omgeving van de website. De gegevens zijn toegankelijk voor aangewezen personen (beheerders of pastors) die hierin een taak hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens dus enkel gebruiken voor functionele doeleinden binnen God's Foundation.

Beeldopnamen

Diensten kunnen worden opgenomen en/of live worden uitgezonden. Met bordjes wordt aangegeven in welk deel van de kerkzaal bezoekers zichtbaar zijn tijdens de livestream/opname. Bezoekers zijn vanaf de achterzijde en/of zijkant zichtbaar. Er wordt niet ingezoomd op bezoekers zonder overleg (vooraf bij live stream, eventueel achteraf bij opnames). 

Het podium/liturgisch centrum is het vaste punt van de opnames/uitzendingen. Members/bezoekers die op het podium komen zijn dus in beeld. 

Er worden geen face-to-face beelden gemaakt tijdens gebed en zegening.

Aandacht voor zieken in de dienst

Vermelding van zieken op God's Foundation groepen, de website, mail, eventuele nieuwsbrief of infoblad vindt plaats in afstemming met en na toestemming van betrokkene(n). Dit betekent dat zieken, of andere behoeftigen, tijdens de zondagse eredienst genoemd kunnen worden en/of voorbede voor hen gedaan kan worden na hun instemming.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van God's Foundation door een e-mail te sturen info@godsfoundation.nl. God's Foundation is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van God's Foundation te Drachten. Het adres hiervoor kunt u opvragen via info@godsfoundation.nl .

Hoe lang bewaart God's Foundation uw persoonsgegevens?

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van vaste gasten, vrienden, donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, bewaard volgens de wettelijke eisen. Indien uw persoonsgegevens niet meer voor het doel relevant zijn waarvoor ze zijn verstrekt, worden deze verwijderd.

Contact met vaste gasten, relaties, bezoekers

God's Foundation informeert haar gasten, family members en bezoekers via de website en social media.

Beveiliging

God's Foundation heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

God's Foundation behoudt zich het recht het privacy beleid te wijzigen. Vragen (bijvoorbeeld om inzage), opmerkingen en klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen naar info@godsfoundation.nl.  

Privacybeleid God's Foundation in Drachten. Versie: 1.2023