Visie

Onze visie:

Visie

Matteüs 28:19 (NBG51)

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

We willen mensen in contact brengen met Jezus, de Zoon van God, door Zijn liefde zichtbaar te maken en te verspreiden. Dit doen we onder de volgende pijlers:

 

Unlimited God

Efeziers 3:20 NBV21

We geloven in een almachtige God die de mens lief heeft. Hij heeft Zijn Zoon gezonden om voor ons te sterven. Bij God is alles mogelijk voor wie gelooft. Hij is het begin en het einde. Hij zal waken over de gemeente.

 

Unique You

Psalm 139:14 NBV21

We geloven dat je uniek geschapen bent. Dat je bestemd bent om in voorspoed, gezondheid en geluk te leven. We geloven dat je gaven en talenten ontvangen hebt om anderen te dienen.

 

United Family

Kollossenzen 3:15 NBV21

De gemeente is een familie met een diversiteit aan mensen om elkaar te bemoedigen en te steunen. Als een lid lijdt, lijden alle leden mee. We zijn elkaars handen en voeten. Iedereen heeft een plekje in het lichaam.